Recent Changes

Sunday, July 29

Tuesday, July 24

 1. page home edited EL DISCURS ORAL FORMAL EN LA CLASSE DE LLENGUA: LA CONFERÈNCIA {Oral formal-1.png} {Conferèn…
  EL DISCURS ORAL FORMAL
  EN LA CLASSE DE LLENGUA:
  LA CONFERÈNCIA
  {Oral formal-1.png}
  {Conferència.png}

  INTRODUCCIÓ:
  ...
  ESO ens hem introduït en
  La proposta que ens fa la unitat 2 del llibre de text és més agosarada: la preparació i desenvolupament d'una conferència breu per part de l'alumne. Després d'haver abordat la diferència teòrica entre els diversos gèneres orals (xarrada, debat, dissertació, entrevista i conferència) hem llegit el model de conferència que el llibre proposa. N'hem comentat les característiques i hem anat a la delimitació del gènere oral que volem practicar. Com a model textual oral, el professor ha realitzat una conferència breu amb les característiques principals que es pretenen fixar amb aquesta pràctica.
  Hem enregistrat a classe totes les exposicions de l'alumnat (oscil·len entre el minut i mig i els sis minuts de durada); a més pretenem acompanyar les gravacions amb el text, el resum o l'esquema que cada alumne/a ha elaborat de suport. Al llarg dels pròxims dies, els participants seran convidats a comentar al wiki en l'apartat de discussió l'experiència pròpia i la d'un parell de companys seguint un guió d'anàlisi proposat pel professor.
  Per acabar, en les pàgines restants s'afig un text explicatori dels pressupòsits en què basem l'experiència, una explicació detallada del procés i les conclusions, a més del llistat gravat de les conferències de l'alumnat amb els textos i els comentaris que s'han deixat uns a altres.
  ...
  la Torre
  (delatorre.antoni@gmail.com)

  IES "Joanot Martorell"
  València, octubre de 2008
  (view changes)
  6:18 pm
 2. file Conferència.png uploaded
  6:15 pm
 3. 6:15 pm

Thursday, July 19

 1. page Analisi oral edited Directrius L'extensió aproximada del vostre text ha de ser d'una plana mecanografiada. L'estructu…
  DirectriusL'extensió aproximada del vostre text ha de ser d'una plana mecanografiada. L'estructura ha de tenir les tres parts obligatòries: introducció al tema, parts que tindrà la vostra exposició, fonts consultades; la segona part és el desenvolupament, no hi doneu massa xifres i poseu exemples il·lustratius del que expliqueu; la tercera és la conclusió on apareix la idea o tesi principal, alguna opinió personal, etc. No oblideu fer servir els marcadors i connectors textuals que hem vist a classe. La durada de l'exposició, entre 2 i 5 minuts cadascú.
  Hi ha moltes habilitats en joc a l'hora de preparar i exposar la vostra conferència individualment o
  per parelles. Ara bé, el que avaluareu vosaltres mateixos de cada company són aquestes cinc variables sobre quatre punts cadascuna:
  El tema exposat és novedós, interessant i aporta informació que no coneixies (1-4 punts)
  La informació aportada és segura, creïble, de fonts fiables, o poc convincent i basada només en opinions (1-4)
  L'estructura de l'exposició ha sigut clara en les seues tres parts i ha usat marcadors textuals (1-4)
  El / La conferenciant ha parlat de manera fluïda, serena, clara, amb entonacions adequades (1-4)
  La correcció lingüística (lèxic sense barbarismes, conjugació verbal, pronúncia) ha sigut bona (1-4)
  1 punt significa la consecució baixa o nul·la de l'apartat valorat; 2 punts vol dir la consecució suficient de l'apartat; 3 punts, consecució bona; 4 punts, consecuciómolt bona o excel·lent.
  Recordeu que podeu portar esquemes o mapes mentals
  a analitzarla vostra conferència i que el text l'haureu de preparar a l'ordinador, ja en parlarem de la correcció.
  Per acabar, torneu a llegir la pàgina 42 del llibre de text que revisa
  les produccions orals despréscaracterístiques de la realització.exposició i l'argumentació orals, una habilitat que haurem d'entrenar en més ocasions. Que vaja bé!
  (view changes)
  7:49 am
 2. page experiencia 1 edited L'experiència nostra INTRODUCCIÓ: Durant la primera avaluació de 4t ESO ens hem introduït en el…
  L'experiència nostra
  INTRODUCCIÓ:
  Durant la primera avaluació de 4t ESO ens hem introduït en el treball de la llengua oral formal amb una primera activitat: l'explicació d'un procés. La finalitat era la preparació d'un text escrit de més de mitja plana que continguera un nombre de connectors d'ordre, addició, de temps i conclusius si més no, per tal de presentar-lo oralment als companys. Sense models previs, la majoria de l'alumnat ha elaborat una recepta o un manual d'instruccions, com a exemple bàsic, sense entrar en la complexitat que tenen els textos seqüenciats per processos i resultats.
  La proposta que ens fa la unitat 2 del llibre de text és més agosarada: la preparació i desenvolupament d'una conferència breu per part de l'alumne. Després d'haver abordat la diferència teòrica entre els diversos gèneres orals (xarrada, debat, dissertació, entrevista i conferència) hem llegit el model de conferència que el llibre proposa. N'hem comentat les característiques i hem anat a la delimitació del gènere oral que volem experimentar. El llibre explica resumidament el següent:
  La conferència
  és un discurs, sovint de caràcter didàctic, l'objectiu del qual és explicar i fer comprendre al receptor un tema científic, social, religiós, etc. Inclou característiques

  (view changes)
  7:44 am

Thursday, October 1

Tuesday, February 3

 1. page 06 edited El canvi climàtic. ... i no deu extranyar-nos ha d'estranyar-nos si tenim en compte l’i…

  El canvi climàtic.
  ...
  i no deu extranyar-nosha d'estranyar-nos si tenim en compte l’influenciala influència que té
  ...
  nostre estat d’ánim,d’ànim, en com ens vestim inclósvestim, inclús en el que dinem. PeroPer no tenim quehem de confondre el
  ...
  El clima es el mitja deés la mitjana del temps que
  ...
  un llarg periodeperíode de temps. Les variacions climatiquesclimàtiques han exisititexistit en el pasatpassat i existiran sempre a conceqüenciaconseqüència de diferents fenomensfenòmens naturals, com els cambiscanvis fraccionals en
  ...
  les erupcions volcaniquesvolcàniques i les
  ...
  propi sistema climatic. Peroclimàtic. Però les causes
  ...
  majoria dels cientifics coinxideixencientífics coincideixen en el fet que es
  ...
  a les creixents concentracions creixents de gassosgasos d’efecte ivernacle,hivernacle, que retenen ella calor a
  ...
  com a conseqüenciaconseqüència de les
  Com pots controlar tu el canvi climàtic?
  El cambi climatic escanvi climàtic és un problema global, pero cadascúperò cadascun de vosaltres
  ...
  la capacitat necesaranecessària per a influir sobre alló. Inclósell. Inclús els petits cambiscanvis en el nostre comportament cuotidiàquotidià poden contibuir a evitar emisionsemissions de gassosgasos d’efecte ivernaclehivernacle sense que allóallò afecte a la nostra cualitatqualitat de vida.
  ...
  ajudar a estalbiarestavbiar diners.
  (view changes)
  11:08 am

Friday, October 31

 1. page Llistat de conferencies edited RESPON L'ENQUESTA: -------------------- -------------------- -------------------- LLISTAT…

  RESPON L'ENQUESTA:
  -------------------- --------------------
  --------------------

  LLISTAT DE CONFERÈNCIES
  Textos i enregistraments
  (view changes)
  8:33 am

More